News

2 PERCENTÁ PRE NÁŠ KLUB

Ako platiteľ  dane z príjmov sa môžete aj v roku 2024 rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Netreba nič platiť znova, ide len o prerozdelenie už zaplatenej dane.
Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým subjektom z neziskového sektora, medzi ktoré patrí aj naše občianske združenie RC Šport Model Klub.
Prispením Vašich 2% z dane priamo podporíte činnosť klubu, výstavbu areálu rc offroad dráhy vo Svätom Jure, podporíte nové projekty a skvalitnenia existujúcich súčastí areálov. Výsledky práce nášho klubu sú viditeľné každú sezónu a každý príspevok nám pomôže podporiť a rozvíjať toto hobby na Slovensku.

Ak ste sa rozhodli venovať „2 percentá“ práve nám, nižšie sú Vám k dispozícii konkrétne postupy podľa typu osoby (postup pri poukazovaní 2 % závisí od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba) ako aj stiahnuteľné formuláre už s vyplnenými údajmi RC Šport Model Klubu.

„Vopred ďakujeme za Vašu podporu ! „

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2024 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2024 posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
30.4.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

2% (3%) z dane nám môžete poukázať ak nemáte nedoplatok na dani.

1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Vyplňte online formulár a vytlačte si Potvrdenie o zaplatení dane a požiadajte svojho zamestnávateľa aj o jeho vyplnenie a potvrdenie alebo si vypýtajte od zamestnávateľa vyplnený formulár.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

4. Stiahnite si formulár Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane, v ktorom sme už vypísali potrebné údaje združenia RC Šport Model Klub, ako príjemcu (v novom tlačive sa uvádza už len IČO a názov)

alebo prejdite priamo na
Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane (online)

IČO: 42126746
Názov: RC Šport Model Klub
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur
Vyplňte zvyšné údaje kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% z dane (sumu, ktorú chcete poukázať – z potvrdenia o zaplatení dane) resp. podľa pokynov Poučenia na vyplnenie Vyhlásenia.

5. Aby ste nám uľahčili identifikáciu zaslaných 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

6. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte osobne alebo poštou najneskôr do 30.4.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zistenie daňovej príslušnosti nájdete tu: kde mám daňový úrad / link

7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! (viď posledný postup nižšie)

8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol Vaše 2% (3%) v prospech združenia RC Šport Model Klub.

Poznámky:– Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!- Do kolónky ROK sa píše 2023
– Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
– Čísla účtu RC Šport Model Klub nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
– IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Názov: RC Šport Model Klub
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42126746
Sídlo: Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur
SID: – nemáme, nevypisuje sa

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
Daňové priznanie typu A

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
Daňové priznanie typu B

3. Aby ste nám uľahčili identifikáciu zaslaných 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska /link a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech združenia RC Šport Model Klub.

Poznámky:
– Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2024:

1. Prijímateľom je občianske združenie RC Šport Model Klub. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby
Daňové priznanie právnických osôb (online)

Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: RC Šport Model Klub
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42126746
Sídlo: Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur
SID: – nemáme, nevypisuje sa

5. Aby ste nám uľahčili identifikáciu zaslaných 1%/2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho sídla /link a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1% z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech RC Šport Model Klubu.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole

– IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne

Postup krokov na poukázanie (3%) pre dobrovoľníkov v roku 2024:

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2024 poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to?

1. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

2. Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:

  • Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ ADP typ B POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.
  • Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky)

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane KTORÉMUKOĽVEK prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov – nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov).

Organizácia (alebo jednotlivec), ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní X hodín dobrovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, že čo a kedy dobrovoľník vykonával – odporúčame teda pre prípad kontroly mať evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy z projektov…

Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve, atď., ani Zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať.

Čo je to dobrovoľnícka činnosť podľa Zákona o dobrovoľníctve:
(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:
a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,
c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,
f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.
(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je
a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

newspaper templates - theme rewards