News

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Názov: RC Šport Model Klub, Adresa: Kollárova 17, Svätý Jur, 90021  IČO: 42126746  DIČ: 2022536230 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: RC ŠPORT MODEL KLUB, Kollárova 17, 90021, Svätý Jur, email: info@dirtracing.sk, telefón: +421 918 657 399
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky / registrácie.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na účely komunikácie ohľadne aktivít súvisiacich s členstvom v klube alebo so spoločenskými aktivitami (napr. činnosti súvisiace s organizáciou pretekov, klubové stretnutia, reporty či hlásenia a iné), ktoré organizuje prevádzkovateľ v súlade s rozsahom predmetu svojej činnosti,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej žiadosti/objednávky či registrácie a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke alebo registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • Počas trvania členstva v klube aj po jeho skončení a to po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z členstva medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 rokov od ukončenia členstva alebo ukončenia sporných nárokov).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu nesprávnych, osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním uvedený v čl. III týchto podmienok, písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa.
 1. Ďalej máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

newspaper templates - theme rewards